Dịch vụ triển khai:

 • Thiết kế & triển khai AR – tương tác thực tế ảo
 • Lên kế hoạch & sản xuất nội dung social media  
 • Quản trị các kênh owned media
 • Paid media qua các kênh hot fanpage

Kết quả nổi bật:

Toàn chiến dịch đạt được:

 • • Hơn 4 triệu lượt tiếp cận
 • • Hơn 50,000 lượt engagement
 • • Hơn 1.700.000 lượt video views

Truyền thông qua các kênh media:

 • • Đạt được thêm 27,675 followers trên nền tảng Facebook và
 • • Tiktok đạt được 5000 followers
 • • Tương tác và mức độ thảo luận khi sử dụng paid media qua
 • các kênh hot fanpage đều >1000