Dịch vụ triển khai:

  • Xây dựng nội dung social media
  • Xây dựng nội dung minigame và online contest 
  • Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo (Google)

Kết quả nổi bật:

  • Gần, 1,5 triệu view video trên các nền tảng
  • Fanpage và Youtube của TOTO VN và hot fanpage
  • Hơn 21,000 lượt xem các bài viết PR
  • 7 KOLs review về sản phẩm, thu hút hơn
  • 10,000 tương tác
  • Gần 200 người tham gia minigame và contest